Uzskatot par nepamatotu Satversmes tiesas lēmumu nepubliskot iesniedzēju vārdus ierosinātajās lietās par solidaritātes nodokļa atbilstību Satversmei, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs “Re:Baltica” lūdz tiesu pildīt pašas likumu un tos nosaukt.

Iesniegumā, kas ST priekšsēdētājam nosūtīts 1.augustā, Re:Baltica norāda, ka Satversmes 100.panta pirmajā teikumā noteiktās tiesības uz vārda brīvību, tostarp tiesības brīvi iegūt informāciju, raksturo demokrātisku valsts iekārtu, bet šo tiesību apjoms – demokrātisku sabiedrību.Demokrātijai valstī attīstoties, Satversmes 100.panta pirmajā teikumā noteiktajām tiesībām ir tendence arvien vairāk paplašināties.

Savukārt vienīgais arguments, kas atrodams tiesas lēmumā, ir  iesniedzēju paustā vēlme noteikt aizklātu sēdi un noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu lietas materiāliem. ST rakstiskās atbildēs Re:Baltica norāda, ka tiesa vadījusies pēc pieteicēju lūguma un Informācijas atklātības likumā minētā pienākuma aizsargāt personas datus.

Re:Baltica iesniegumā norāda, ka tiesa nav svērusi un lēmumā argumentējusi personu privāto interešu un datu aizsardzības apsvērumus iepretim sabiedrības interesēm neierobežot jau esošo atklātības līmeni, kā arī brīvi iegūt informāciju un atklāti diskutēt par Latvijas valsts nodokļu sistēmas un sociālās vienlīdzības mehānismiem. Centrs min, ka daļa pieteicēju ir juridiskas personas, uz kurām neattiecas fizisko personu datu aizsardzības nosacījumi.

Iesniedzēju vārdu nepubliskošana neļauj konstatēt, vai starp tiem nav valsts iestāžu vai tai pilnībā/daļēji piederošu uzņēmumu amatpersonu, kuru iestāšanās pret valsts nodokļu politiku pamatoti radītu pastiprinātu sabiedrības interesi.

Tāpat norādīts, ka ST lēmums ir pretējs gan pašas iepriekšējai praksei, piemēram, lietā par Krievijas militārajiem pensionāriem, kas arī skar personu ienākumus un sūdzības temats Latvijas sabiedrībā varētu tikt vērtēts daudz pretrunīgāk par solidaritātes nodokli, bet pieteicēju vārdi ir publiski, gan citu tiesu atklātības līmenim. Vispārējo tiesu kalendāros joprojām ir atrodami personu vārdi un uzvārdi gan civillietās, gan krimināllietās, ja vien lietas neizskata slēgtās sēdēs. Kriminālprocesa likuma 450.pants skaidri nosaka slēgtu tiesas sēžu noteikšanas iemeslus, kas galvenokārt ir intīma rakstura vai attiecas uz nepilngadīgu personu.

Tā kā Satversmes tiesas kolēģijas lēmums nav pārsūdzams Administratīvajā tiesā, Re:Baltica lūdz tiesas priekšsēdētāju atcelt daļu par nepubliskošanu un nosaukt iesniedzējus vārdā.

Re:Baltica iesniegums ST