Privātuma politika

Pārzinis: Nodibinājums “Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica”, reģ. nr. – 40008181867 (turpmāk – Nodibinājums), Strēlnieku iela 4A, Rīga, LV-1010.

E-pasta adrese: rebaltica@rebaltica.com

Nodibinājums ciena jūsu privātumu un apņemas aizsargāt jūsu personīgos datus. Šajā privātuma politikā izklāstīts, kā tiek vākta, izmantota, pārvaldīta un aizsargāta jūsu informācija, apmeklējot mājaslapu www.rebaltica.lv. Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personu datu apstrādi, tad Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

Nodibinājums, apstrādājot personas datus, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu,  kā arī citus piemērojamos normatīvos aktus fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā. 

Nodibinājums apstrādā fiziskas personas datus (sadarbības partneru, sadarbības partneru pārstāvju/kontaktpersonu un citu personu, kuru dati var nonākt Nodibinājuma rīcībā īstenotās darbības ietvaros) datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Nodibinājuma privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Nodibinājums.

Personas datu apstrādes nolūki

Nodibinājums izmanto personas datus:

 1. Nodrošinot efektīvus pārvaldības procesus;
 2. Kad tiek veikta pierakstīšanās uz jaunumu saņemšanu e-pastā;
 3. Kad tiek sniegta informācija valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 4. Kad tiek veikta tieša saziņa.

Šie dati var ietvert jūsu vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un jebkuru citu informāciju, ko sniedzat.

Nodibinājums apstrādā personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats:

 1. Nodibinājums apstrādā personas datus pakalpojuma nodrošināšanai, lai izpildītu uz Nodibinājumu attiecināmus juridiskos pienākumus, lai noslēgtu līgumus, uzraudzītu to īstenošanu, pildītu noslēgto līgumu nosacījumus, pirms līguma slēgšanas, identificējot datu subjektu. Tāpat, lai nodrošinātu atbilstošu maksājumu aprēķinu un sazinātos ar Jums par pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītos jautājumos (pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmās daļas b, c un f punktiem). 
 2. Nodibinājums apstrādā personas datus arī, lai pildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, piemēram, grāmatvedības regulējošo normatīvo aktu prasības, Arhīva likuma prasības u.c., kā arī sniegtu atbildes uz valsts un tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumiem likumā noteiktajā kārtībā un apjomā. Nodibinājums apstrādā personas datus, lai apstrādātu, saglabātu un uzskaitītu ienākošo un izejošo korespondenci (pasta vēstules, e-pasta vēstules) (Regulas 6.panta pirmās daļas c punkts).
 3. Nodibinājums apstrādā personas datus, lai informētu sabiedrību par nozīmīgiem notikumiem. 
 4. Nodibinājuma saimnieciskā darbība ir saistīta pētniecisko žurnālistiku, tāpēc tas ir tiesīgs Regulas un citu spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros apstrādāt fizisku personu datus žurnālistikas vajadzībām, nodrošinot līdzsvaru starp tiesībām uz personas datu aizsardzību, tiesībām uz vārda un informācijas brīvību, jo īpaši tiesībām saņemt un sniegt informāciju (pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 32.panta 1. un 2.pantiem).

Datu drošība

Mēs esam ieviesuši atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personīgos datus pret neautorizētu piekļuvi, izmaiņām, izpaušanu vai iznīcināšanu.

Nodibinājums glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 1. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Nodibinājums var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 2. Kamēr Nodibinājumam pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 3. Kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Zemāk norādīti pieņemtie personas datu glabāšanas termiņi:

 1. Personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – Nodibinājums glabās līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
  • personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, piemēram, likumā “Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;
  • Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, Nodibinājums tos dzēsīs vai iznīcinās.

Jūsu tiesības

Saskaņā ar GDPR jums ir tiesības:

 • Pieprasīt piekļuvi saviem personīgajiem datiem,
 • Pieprasīt datu labojumu vai dzēšanu,
 • Iebilst pret datu apstrādi,
 • Pieprasīt datu portabilitāti.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem (iesniedzot iesniegumu Nodibinājumam), pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, personas datu dzēšanu, personas datu pārnesamību, iebilst pret personas datu apstrādi vai lūgt personas datu labošanu, kā arī citas tiesības, kuras izriet no Regulas noteikumiem.

Nodibinājums veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Nodibinājums nodrošina datu apstrādi un drošību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, datu subjekta iebildumu gadījumā, Nodibinājums veic operatīvu darbības, lai rastu situācijas risinājumu.  Tomēr, ja datu subjekts uzskata, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Lai izmantotu visas uzskaitītās tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums rakstot uz rebaltica@rebaltica.lv

Sīkdatnes

Mūsu mājaslapa izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietotāja pieredzi. Sīkdatņu izmantošana ir detalizēti aprakstīta mūsu Sīkdatņu lietošanas noteikumos.

Izmaiņas privātuma politikā

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas šajā privātuma politikā. Par būtiskām izmaiņām informēsim jūs, izmantojot mūsu mājaslapu vai e-pastu.

Kontaktinformācija

Ja jums ir jautājumi vai bažas par šo privātuma politiku vai jūsu datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums:

E-pasts: rebaltica@rebaltica.lv
Adrese: Strēlnieku iela 4a, Rīga, LV-1010